Wie zijn wij

Algemeen
Senioren moeten hun stem laten horen. Daarom is de SSG opgericht. De organisaties die betrokken waren bij dit initiatief, zijn: KBO (Katholieke Bond van Ouderen), PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond), ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen), Humanitas (advies en ondersteuning voor ouderen van 55 en ouderen mantelzorgers), Participe (thans Kwadraad, verleent diensten, gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving) en Palet Welzijn (ondersteuning van vooral ouderen en mantelzorgers).
De SSG staat open voor senioren, die niet verbonden zijn met een ouderenbond, maar graag hun expertise willen blijven inzetten om mede uitvoering te geven aan onze missie en de daaraan gerelateerde activiteiten en werkzaamheden.

Wat willen we bereiken?
Vele onderwerpen hebben de aandacht van de SSG. De SSG is betrokken of wil betrokken zijn bij:

 • decentralisatie van het sociale domein;
 • het welbevinden van de senioren in Gouda op gebied van wonen, welzijn en zorg;woonruimte en/of levensloopgeschikte woningen;
 • ontmoetingscentra en toegankelijkheid openbare gebouwen;
 • vervoersmogelijkheden en verkeersveiligheid;
 • inrichting wijken voor wat betreft verlichting, groen, enz.

Hoe bereiken we dat?
Het Senioren Platform Gouda wil een deskundige, constructieve en invloedrijke gesprekspartner zijn voor allen die betrokken zijn bij het welzijn van en de zorg voor senioren. Het gaat dan om gemeente, politieke partijen, wooncorporaties, zorg – en welzijnsorganisaties. Concreet richten we ons op:

 • besluitvorming bij de gemeente Gouda door het geven van gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor senioren (voor zover niet gerelateerd aan het vastgestelde Wmo beleid);
 • het bevorderen van de samenwerking met de gemeente (2x per jaar overleg met de wethouder en zo vaak als nodig met ouderen adviseur) en de andere voornoemde organisaties;
 • het signaleren van knelpunten en problemen;
 • het onderhouden van contact met de media;het geven van informatie, voorlichting en het verzorgen van een nieuwsbrief;
 • het ontwikkelen van innovatieve initiatieven gerelateerd vanuit de missie;
 • afstemming met Senioren Platforms in andere gemeenten met het oog op deskundigheidsbevordering.

Verder hebben bestuursleden gesprekken gevoerd binnen hun netwerk en interviews gegeven aan lokale kranten en de lokale TV- zender. Doel was zowel deelnemers te werven als de naamsbekendheid van de SSG te vergroten.

Organisatie
Op 23 juli 2013 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris. De Stichting bestaat uit een bestuur en de overige deelnemers van de Stichting Seniorenplatform Gouda. Er wordt gestreefd naar een zoveel als mogelijk gemengde samenstelling, die recht doet aan de seniore bevolkingssamenstelling van Gouda. Daarbij wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging van georganiseerden en niet-georganiseerden. De leden van het Seniorenplatform zijn woonachtig in Gouda en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder. Het Seniorenplatform zal vooral de nadruk leggen op deskundigheid van de leden.

Het bestuur:

Marion van Leeuwen marion.vanleeuwen@gasd.nl is bij de SSG-vergaderingen als adviseur vanuit de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD).

Geert Boevink

Na jaren als directeur gewerkt te hebben binnen de gezondheidszorg, met name voor mensen met een beperking en senioren, ben ik de laatste jaren voor mijn pensionering werkzaam geweest als ZZP-er (als senior beleidsadviseur) voor zowel locale overheid en belangenorganisaties. Na het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd in 2012 blijft het mijn ambitie me als vrijwilliger binnen het Sociaal Domein van Wonen, Zorg en Welzijn proactief in te zetten. Dat heeft o.a. geresulteerd om samen met anderen de Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG) op te richten. Ik bekleed daarin de functie van voorzitter. Naast mijn werkzaamheden voor de SSG ben ik actief voor Zorgbelang Zuid-Holland als secretaris van het Provinciaal Platform Wonen (PPW) en als secretaris van het Regionaal Netwerk Ouderen MH. Het PPW organiseert ieder najaar een provinciale bijeenkomst rond de actualiteit van ‘Scheiden Wonen en Zorg’. Voor Zorgbelang ben ik sinds 2011 de afgevaardigde namens senioren binnen de Raad van Advies van het Zorgkantoor MH (VGZ)

Simon Koomen

(geboren 20 december 1947 te Wervershoof) is getrouwd en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. HIj heeft gewerkt op het ministerie van Economische Zaken, vooral in het onderdeel dat zich met energie bezighield. Simon is sinds voorjaar 2010 lid van het KBO-bestuur. Hij verzorgt de Schakel, het driemaandelijkse blad van KBO-Gouda en is de webmaster van de sites van KBO Gouda en van KBO Zuid Holland. Tenslotte is hij secretaris van mannenkoor Gouda’s Liedertafel.

Carolien Kanters

Mijn naam is Carolien Kanters. Woon sinds 2013 in Gouda. Ben sinds 2014 lid van de SVMH. In 2015 in het bestuur gekomen van de SVMH als secretaris. Een jaar later gekozen tot voorzitter. Mijn hobby’s zijn: lezen, puzzelen, wandelen en reizen. Ik wil mij op positieve wijze gaan inzetten voor het belang van ouderen.